Author Archives: admin

Izmaiņas LGLA pakalpojumu cenrādī no 01.03.2023.

Ar SIA “Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija” 21.02.2023. valdes lēmumu ir veiktas izmaiņas dažu SIA LGLA sniegto pakalpojumu cenās. Mainītas tiek izsniedzamo sertifikātu cenas. Izmaiņas stāsies spēkā 2023. gada 1. martā.
*uzklikšķinot uz cenu tabulas, tā atvērsies pilna ekrāna skatā

LGLA.cenas.01.03.2023

Veidlapas, cenrādis

ieteikumus sūtīt uz e-pastu pieteikumi@lgla.lv

Zootehniskā sertifikāta un/vai izcelsmes apliecinājuma pieteikums
Noteikumi par izcelsmes sertifikātu izsniegšanu Audzēšanas programmas 27. lappusē
Dzīvnieku dzīvmasa, kas jāsasniedz, lai dzīvnieks atbilstu ierakstīšanai ciltsgrāmatā – Audzēšanas programmas 34. lappusē.

Pieteikums vaislinieka sertifikāta SAŅEMŠANAI
Dzīvnieku dzīvmasa, kas jāsasniedz, lai dzīvnieks atbilstu ierakstīšanai ciltsgrāmatā un sertifikācijai vaislai – Audzēšanas programmas 34. lappusē.

Pieteikums vaislinieka sertifikāta PAGARINĀŠANAI
Noteikumi par vaislinieka sertifikātu izsniegšanu Audzēšanas programmas 25. lappusē
Dzīvnieku un to pēcnācēju dzīvmasa, kas jāsasniedz, lai dzīvnieks atbilstu ierakstīšanai ciltsgrāmatā un vaislinieka sertifikāta pagarināšanai – Audzēšanas programmas 34. lappusē

PVD prasības vaislas buļļu veterinārajiem izmeklējumiem 2022. gadā

PVD dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plāns 2022. gadam

Veidlapa DNS analīžu veikšanai Vācijā Gottingenā
Ārzemēs veikto DNS analīžu rezultātus (DNS sertifikātu) DZĪVNIEKA ĪPAŠNIEKS (pārdevējs) iesniedz LDC 7 dienu laikā pēc DNS sertifikāta saņemšanas
MK noteikumu “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība” 8. punkts

Pieteikums šķirnes saimniecības statusa iegūšanai
Nolikums par gaļas liellopu šķirnes audzēšanas saimniecību atestāciju
Audzēšanas programmas 29. lappusē

Pieteikums tīršķirnes gaļas šķirņu govju uzņemšanai ciltsgrāmatā
Ciltsgrāmatas kārtošanas metodika Audzēšanas programmas 19. lappusē

*lai palielinātu cenrādi pa visu ekrānu, noklikšķiniet uz tabulasLGLA.cenas.01.03.2023

LGLA dalībnieku kopsapulcē ievēlēta jauna valde

Šī gada 08.10.2022. BC “Rāmava” notika Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācijas dalībnieku kopsapulce. Kopsapulces darba kārtības pamatjautājumi – valdes pārvēlēšana.
Ir ievēlēta jauna Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācijas valde 5 cilvēku sastāvā. Valdē ir ievēlēti Raimonds Jakovickis, Ingrīda Stepānova, Kristīne Ādama, Ieva Freidenfelde un Santra Celmiņa.
Pirmajā jaunās valdes sapulcē par valdes priekšsēdētāju ir ievēlēts Raimonds Jakovickis.
LGLA turpina darbu jaunās valdes vadībā.

LGLA seminārs 12.05.2022. Rāmavas izstādes laikā

Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija šopavasar piedalās ikgadējā izstādē biznesa centrā “Rāmava” – “Pavasaris 2022“, kas šogad norisināsies no 12. līdz 14. maijam

Uzaicinām Jūs uz SIA LGLA organizēto semināru izstādes laikā š.g. 12. maijā (ceturtdiena) plkst. 14:00 biznesa centra “Rāmava” semināru zālē.
Semināra tēmas:
- Ekstensīvās gaļas liellopu šķirnes Latvijā. Galoveji.
     Vizma Sileniece, SIA “Silenieces ciltsdarba serviss” ciltsdarba speciāliste
- Ciltsdarba aktualitātes gaļas liellopu audzēšanas nozarē.
     Ieva Freidenfelde, SIA LGLA ciltsdarba speciāliste
Pārraugiem, kam nepieciešamas kvalifikācijas celšanas stundas, tiks piešķirtas 3 kvalifikācijas celšanas stundas.

Informācija. Kā ik gadu, arī šogad mēs piedalamies Rāmavas lauksaimniecības izstādē ar gaļas šķirņu dzīvnieku demonstrējumiem, šoreiz tiks pārstāvētas Šarolē, Limuzīnas un Galoveju šķirnes. Plānojam parādīt arī dažus buļļus, kas kandidē uz nākamā gada pavasara vaislas jaunbuļļu izsoli.

Visi interesenti laipni aicināti uz Rāmavas pavasara izstādi un LGLA demonstrējumu stendu!

Sarole galoveji

Par sertificējamo vaislas buļļu veterinārajiem izmeklējumiem

Ar Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora 28.01.2022. rīkojumu Nr. 12 spēkā ir stājies Dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības 2022. gada plāns. Tajā ir precizēti ikgadējie veterinārie izmeklējumi, kas jāveic sertificētajiem vaislas buļļiem (skat. plāna 25. lappusi).

Saskaņā ar “Gaļas liellopu audzēšanas programmas” nodaļas “Gaļas šķirņu vaislas buļļu un to bioprodukta sertifikācijas kārtības” 2.9. punktā noteikto, sertificētajiem un sertificējamajiem vaislas buļļiem jāveic veterinārie izmeklējumi uz šādām 4 slimībām:
- Govju enzootiskā leikoze,
- Infekciozais rinotraheīts - pustulozais vulvovaginīts (IRT-PVV),
- Govju virusālā diareja,
- Kampilobakterioze.

Atgādinājums saimniekiem.

Veterinārie izmeklējumi buļļiem jāveic 1x gadā (reizi 12 mēnešos) neatkarīgi no izsniegtā vaislinieka sertifikāta derīguma termiņa. Arī pārbaudes periodā, ja vaislinieka sertifikāts izsniegts uz 2 gadiem. Piemēram, ja jaunam bullim ir izsniegts sertifikāts 2021. gada 17. februārī ar termiņu līdz 2023. gada 17. februārim, balstoties uz 2021. gada 2. februāra vet. izmeklējumiem arī 2022. gada februārī bullim ir jāveic veterinārie izmeklējumi atbilstoši PVD ikgadējam infekcijas slimību apkarošanas plānam.

 

 

Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes ganāmpulku īpašnieku ievērībai!

Snieguma pārbaudē par gaļas liellopiem būs jānodrošina datu ieguve par visiem atbilstošajiem gaļas liellopiem

Valdība otrdien, 6. jūlijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par gaļas liellopu pārraudzību un snieguma pārbaudi, lai precizētu pārbaudēs iegūstamos datus, prasības izmantojamiem svariem un dzīvnieku īpašnieku, šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības un Lauksaimniecības datu centra pienākumus.

Turpmāk pārraugs pārraudzības laikā datus par vaislas buļļa dzīvmasu iegūs pirms vaislas darbības uzsākšanas, triju vai četru gadu vecumā un piecu gadu vecumā, ja ganāmpulkā tiek izmantots sertificēts vaislinieks.

Gaļas liellopu dzīvmasas noteikšanai varēs izmantot svarus, kuru precizitāte ir pārbaudīta pirms pārraudzības uzsākšanas un kuri atzīti par derīgiem pārraudzības datu ieguvei, vai arī svarus, kas pārbaudīti atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību noteiktajām prasībām. Svaru pārbaude un tas, ka svari ir lietošanai derīgā tehniskā stāvoklī un bez bojājumiem, ir jānodrošina ganāmpulka īpašniekam.

Ir precizēts nosacījums par laika posmu, kādā gaļas liellopiem aprēķina vidējo dzīvmasas pieaugumu diennaktī, un tas ir laika posmā no dzimšanas līdz atšķiršanai un no atšķiršanas līdz gada vecumam.  

Precizēta arī informācija par datiem, kādi tiek ietverti snieguma pārbaudē par gaļas liellopiem, kā arī noteikts, ka ganāmpulka īpašniekam snieguma pārbaudes laikā ir jānodrošina datu ieguve par visiem audzēšanas programmas mērķim atbilstošiem gaļas liellopiem.

Savukārt Lauksaimniecības datu centrs turpmāk izmantos snieguma pārbaudes informāciju, lai noteiktu gaļas liellopu ģenētisko kvalitāti atbilstoši biedrības audzēšanas programmā noteiktajām prasībām. 

Par snieguma pārbaudes un gaļas liellopu izcelsmes datu ticamību šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība pārliecināsies saskaņā ar tās paškontroles procedūrās noteiktajiem kritērijiem ganāmpulkos, kuros notiek snieguma pārbaude. 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 28.maija noteikumos Nr.227 “Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

__________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

20210622_222546

Es savai Jāņa mātei,
Došu ziedu vainadziņu,
Lai tai aug labas govis
Ziedainām kājiņām.

Priecīgus un skaistus svētkus!