Author Archives: admin

Ar 12.09.2015. spēkā stājas JAUNI gaļas lielopu pārraudzības noteikumi

https://www.vestnesis.lv/op/2015/178.11

Teksts PDF formā

Ministru kabineta noteikumi Nr. 514
Rīgā 2015. gada 8. septembrī (prot. Nr. 45 77. §)

Gaļas liellopu pārraudzības kārtība

Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas
likuma 12. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka gaļas liellopu pārraudzības kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz zīdītājgovīm, kuras zīda savus pēcnācējus vismaz līdz četru mēnešu vecumam, un to pēcnācējiem, kā arī uz specializēto gaļas šķirņu vaislas buļļiem (turpmāk – gaļas liellopi).

3. Pārraudzības gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

4. Fiziska persona, kuras pārraudzībā ir attiecīgie gaļas liellopi (turpmāk – pārraugs), nodrošina pārraudzības datu ieguvi.

5. Fiziska persona, kas ir atbildīga par gaļas liellopu vērtēšanu (turpmāk – eksperts), nodrošina gaļas liellopu eksterjera lineāro vērtēšanu.

6. Gaļas liellopu ganāmpulka īpašnieks (turpmāk – ganāmpulka īpašnieks) nodrošina visu vienam mērķim un vienā novietnē turētu gaļas liellopu pārraudzību.

7. Pārraudzības datu iegūšanai lieto šādas pārraudzības metodes:

7.1. A metodi, kad par pārraudzību atbild pārraugs, kas ir saņēmis sertifikātu pārraudzībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tādu fizisko personu apmācību, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju;

7.2. B metodi, kad par pārraudzību atbild pārraugs, kas ir saņēmis apliecību pārraudzībai vienā ganāmpulkā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tādu fizisko personu apmācību, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju.

8. Pārraudzības datus reģistrē Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) tīmekļvietnē esošajā ciltsdarba un pārraudzības informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze). Datubāze ietilpst datu centra pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā “Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma”.

9. Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā informācijas tehnoloģiju rīku vienotā valsts informācijas sistēmas datu centra datubāze ir pieejama, autentificējoties šādiem lietotājiem:

9.1. ganāmpulka īpašniekam – ganāmpulka datu apskatei datubāzē;

9.2. pārraugam, ekspertam un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijai, kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanu, – ganāmpulka pārraudzības datu reģistrēšanai datubāzē.

10. Ganāmpulka īpašnieks sadarbībā ar pārraugu vienojas par ganāmpulka pārraudzības plānu un, to sagatavojot, nosaka:

10.1. ganāmpulka pārraudzības shēmu;

10.2. ganāmpulka pārraudzības uzdevuma saņemšanas veidu;

10.3. ganāmpulka pārraudzības datu iegūšanas veidu:

10.3.1. svēršanu (kilogramos);

10.3.2. krūškurvja apkārtmēra un ķermeņa slīpā garuma mērīšanu (centimetros).

11. Datu centrs nodrošina šo noteikumu 9. punktā minētās sistēmas lietotājam iespēju ganāmpulka pārraudzības uzdevumu lejupielādēt no savas tīmekļvietnes vai saņemt elektroniski vai pa pastu.

12. Datu centrs nodrošina ganāmpulku ar šādām pārraudzības shēmām:

12.1. pamatshēmu – dzīvmasas noteikšanu zīdītājgovju ganāmpulkā;

12.2. papildshēmām:

12.2.1. dzīvmasas noteikšanu audzēšanas sezonas beigās;

12.2.2. dzīvmasas noteikšanu ganību novērtēšanai;

12.3. specializētajām shēmām:

12.3.1. svēršanu kontrolizaudzēšanā;

12.3.2. svēršanu reģistrētā dzīvnieku tirdzniecības vietā (izsolē, savākšanas centrā, tirgotāja telpās).

II. Pārraudzības datu iegūšana

13. Šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto pamatshēmu ievieš visos pārraudzībā esošajos gaļas liellopu ganāmpulkos. Pārraugs atbilstoši pamatshēmas pārraudzības uzdevumam iegūst šādus pārraudzības datus:

13.1. teļa atšķiršanas dzīvmasu – ne agrāk kā 90 dienu vecumā un ne vēlāk kā 250 dienu vecumā;

13.2. jaunlopa dzīvmasu gada vecumā – ne agrāk kā 320 dienu vecumā un ne vēlāk kā 410 dienu vecumā;

13.3. zīdītājgovs dzīvmasu pēc pirmās un trešās vai ceturtās atnešanās reizes (šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētā teļa dzīvmasas noteikšanas brīdī).

14. Šo noteikumu 12.2. un 12.3. apakšpunktā minēto papildshēmu un specializēto shēmu ganāmpulka īpašnieks īsteno brīvprātīgi. Pārraugs atbilstoši izvēlētajai papildshēmai vai specializētajai shēmai iegūst papildu pārraudzības datus.

15. Šo noteikumu 12.3.1. apakšpunktā minēto specializēto shēmu ievieš, lai noteiktu labākos vaislas buļļus ganāmpulku atražošanai. Kontrolizaudzēšanas ilgums vaislas buļļa pēcnācējam ir vismaz 120 dienu. Pārraugs, ievērojot gaļas liellopu ciltsdarba programmā (turpmāk – ciltsdarba programma) norādīto kontrolizaudzēšanas metodiku, iegūst dzīvmasu kontrolizaudzēšanas perioda sākumā un beigās.

16. Šo noteikumu 12.3.2. apakšpunktā minēto specializēto shēmu ievieš, ja pārraudzībā esošos gaļas liellopus realizē reģistrētā dzīvnieku tirdzniecības vietā. Pārraugs reģistrētā dzīvnieku tirdzniecības vietā realizēta gaļas liellopa dzīvmasu un svēršanas datumu reģistrē datubāzē.

17. Pārraudzībā esošā gaļas liellopu ganāmpulkā par zīdītājgovīm, kam gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus, no kuriem vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 50 procentu, kā arī par specializētajiem gaļas šķirņu vaislas buļļiem papildus šo noteikumu 13. punktā minētajiem pārraudzības datiem saskaņā ar ciltsdarba programmu iegūst:

17.1. eksterjera lineārās vērtēšanas datus:

17.1.1. zīdītājgovīm – pēc pirmās un trešās vai ceturtās atnešanās reizes;

17.1.2. vaislas buļļiem – reizi gadā, sākot ar izmantošanu vaislai un beidzot ar triju gadu vecumu;

17.2. datus par temperamentu:

17.2.1. zīdītājgovij – pēc pirmās atnešanās reizes (“L” – līdzsvarota, “T” – tramīga, “A” – agresīva);

17.2.2. vaislas bullim – sākot ar izmantošanu vaislai (“L” – līdzsvarots, “T” – tramīgs, “A” – agresīvs).

18. Ja ganāmpulka īpašnieks ir ievedis zīdītājgovis un vaislas buļļus no citas valsts vai iepircis no ganāmpulka, kas nav pārraudzībā, un šīs zīdītājgovis un vaislas buļļi nav novērtēti šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajā laikposmā, zīdītājgovs eksterjera lineāro vērtēšanu veic vismaz vienu reizi pēc tuvākās atnešanās, bet vaislas buļļa eksterjera lineāro vērtēšanu – vismaz vienu reizi, kad tiek uzsākta vaislas darbība.

19. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecībās, kas ir atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību, kā arī saimniecībās, kuru gaļas liellopus paredzēts ierakstīt ciltsgrāmatā, pārraudzības datus iegūst, gaļas liellopus sverot ar verificētiem vidējas vai parastas precizitātes (III vai IIII klases) svariem. Pārējās saimniecības pārraudzības datu iegūšanai var izmantot arī mērlentes.

20. Pārraugs 20 dienu laikā pēc pārraudzības datu iegūšanas tos reģistrē datubāzē. Ja datubāzē nav iespējams reģistrēt pārraudzības datus, pārraugs 20 dienu laikā pēc pārraudzības datu iegūšanas tos augšupielādē datubāzē vai nosūta datu centram pa pastu. Papīra formā iesniegtus pārraudzības datus datu centrs reģistrē datubāzē trīs dienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas.

21. Eksperts gaļas liellopu eksterjera lineārās vērtēšanas datu reģistrēšanai izmanto datu centra eksterjera lineārās vērtēšanas programmatūru un 20 dienu laikā pēc novērtēšanas eksterjera lineārās vērtēšanas datus reģistrē datubāzē.

22. Datu centrs nodrošina šādu pārraudzības datu uzskaiti un apstrādi:

22.1. aprēķina dzīvmasas vidējo diennakts pieaugumu (gramos);

22.2. datubāzē koriģē teļa dzīvmasu 200 dienu vecumā un jaunlopa dzīvmasu 365 dienu vecumā;

22.3. aprēķina zīdītājgovju auglības rādītājus (teļu ieguve, teļu saglabāšana, pirmās atnešanās vecums, starpatnešanās periods).

23. Datu centrs:

23.1. katru gadu līdz 1. martam sagatavo šo noteikumu II nodaļā minēto pārraudzības datu kopsavilkumu par iepriekšējo pārraudzības gadu un ievieto to savā tīmekļvietnē;

23.2. pārraudzības datiem pievieno:

23.2.1. paziņoto dzīvnieka svaru tā piedzimšanas brīdī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;

23.2.2. no kautuves saņemto informāciju par gaļai realizētiem gaļas liellopiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku liemeņu klasifikāciju un kārtību, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā.

III. Pārrauga, eksperta un ganāmpulka īpašnieka tiesības un pienākumi

24. Pārraugam ir tiesības pārbaudīt ganāmpulkā izmantojamo pārraudzības aprīkojumu.

25. Pārraugam ir pienākums:

25.1. nodrošināt pārraudzības datu ieguvi un to reģistrēšanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā;

25.2. informēt ganāmpulka īpašnieku par gaļas liellopu neatbilstību pārraudzības nosacījumiem;

25.3. informēt datu centru un Pārtikas un veterināro dienestu, ja pārraudzība nenotiek atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

26. Ekspertam ir tiesības iegūt datu centra tīmekļvietnē informāciju par ganāmpulka gaļas liellopiem, kuriem tiks vērtēts eksterjers.

27. Ekspertam ir pienākums:

27.1. veikt eksterjera lineāro vērtēšanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un iegūto informāciju noteiktā termiņā reģistrēt datubāzē;

27.2. informēt ganāmpulka īpašnieku, datu centru un Pārtikas un veterināro dienestu par gaļas liellopu neatbilstību vērtēšanas nosacījumiem.

28. Ganāmpulka īpašniekam ir tiesības:

28.1. saņemt pārrauga un eksperta konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar gaļas liellopu pārraudzību un eksterjera lineāro vērtēšanu;

28.2. saņemt no datu centra informāciju par pārraudzības rezultātiem;

28.3. vienoties ar pārraugu par pārraudzību, ja ganāmpulka īpašnieks savā ganāmpulkā pats neveic pārraudzību.

29. Ganāmpulka īpašniekam ir pienākums:

29.1. grupēt šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētos gaļas liellopus, veidojot vienaudžu grupas ar vecuma starpību līdz 90 dienām, kā arī nodrošināt, lai pārraudzības datu ieguves laikā tie nevarētu pārvietoties;

29.2. nodrošināt pārraugu un ekspertu ar pārraudzībai nepieciešamo inventāru un aprīkojumu;

29.3. nodrošināt šo noteikumu 17. punktā minētajām prasībām atbilstošo gaļas liellopu eksterjera lineāro vērtēšanu;

29.4. iesniegt datu centrā un Pārtikas un veterinārajā dienestā ziņojumu par pārkāpumiem pārraudzības darbā.

IV. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 538 “Gaļas liellopu pārraudzības kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2011, 105. nr.).

31. Šo noteikumu 19. punktā minētā prasība par verificētu vidējas vai parastas precizitātes (III vai IIII klases) svaru izmantošanu neattiecas uz svariem, kas ganāmpulka pārraudzībai iegādāti līdz 2008. gada 31. jūlijam. Šos svarus reizi divos gados kalibrē.

32. No 2020. gada 1. janvāra pārraudzībā esošos ganāmpulkos gaļas liellopus sver ar verificētiem vidējas vai parastas precizitātes (III vai IIII klases) svariem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis

 

Pavasara lauksaimniecības izstāde Rāmavā

Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija, kā ik gadu, arī šogad piedalījās Rāmavas lauksaimniecības izstādē, kas šopavasar norisinājās no 9. līdz 12. aprīlim.
pavasaris_2015_reklamanetamŠogad izstādē tika pārstāvētas visu triju intensitātes virzienu gaļas liellopu šķirnes, gan intensīvās Šarolē šķirnes vaislas bullis Pedro DE0354526061, no Neretas novada zemnieku saimniecības Krasti – B, gan vidējās intensitātes šķirnes – Herefordas šķirnes bullis Remijs LV060275710123 no Pārgaujas novada z.s. Grīvzeme, gan arī ekstensīvās Hailandes šķirnes telītes Usma LV020889710423 un Rigonda LV020889710423 no Dagdas novada z.s. Birztala.
2015-04-08-171IMG_20150410_065138

2015-04-10-1852015-04-08-181

 

Valdība atbalsta augstvērtīgu lauksaimniecības dzīvnieku saglabāšanu ganāmpulka ciltskodolā

Avots: Zemkopības ministrija

http://likumi.lv/doc.php?id=264447

Lai saglabātu ražošanas apmēru un nodrošinātu augstvērtīgu sieviešu kārtas lauksaimniecības dzīvnieku saglabāšanu ganāmpulka ciltskodolā, ir jāturpina dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes datu izvērtēšana un noteikšana arī 2015. gadā. Tādēļ valdība otrdien, 10.februārī, apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 4. februāra noteikumos Nr.73 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai”.
Grozījumi noteikumos noteic, ka pārejas posma valsts atbalstu (PPVA) ganāmpulka ciltskodola saglabāšanai saņem cūkkopības, piensaimniecības, gaļas liellopu audzēšanas, kazkopības, aitkopības un zirgkopības jomas, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar vaislas sivēnmāšu, piena šķirņu slaucamo govju, gaļas šķirņu zīdītājgovju un teļu, kā arī vaislas aitu māšu, piena šķirņu slaucamo kazu un tīršķirnes vaislas ķēvju sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, ģenētiskās kvalitātes, darbspēju noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu.
PPVA, kopsummā 34 483 637 eiro, paredzēts 2015.gadam, un finansējums sadalās šādi: cūkkopībai – 8 950 890 eiro, piensaimniecībai – 21 500 325 eiro, gaļas liellopu audzēšanai– 3 303 297 eiro, kazkopībai – 79 830 eiro, aitkopībai – 601 747 eiro un zirgkopībai – 47 548 eiro. PPVA 2015.gadā izmaksās kā vienreizēju maksājumu.
Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Noteikumi ŠEIT.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

Pagarinās pārejas periodu dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi

Avots: Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi jaunu noteikumu projektu par īpašām vides prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. Jaunajā noteikumu projektā tiek noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi.

Līdz šim bija noteikts, ka līdz 2014. gada 27. jūlijam lauksaimniekiem bija jānodrošina kūtsmēslu uzglabāšanu vides prasībām atbilstošās krātuvēs. Ņemot vērā būtiskus apstākļus, tostarp ekonomisko krīzi un lauksaimniecības produkcijas cenas kritumu, daudzas saimniecības nevarēja nodrošināt šo prasību izpildi. Zemkopības ministrija vērsās EK ar lūgumu rast iespēju pagarināt šīs prasības izpildes termiņu.

Noteikumi paredz, ka dzīvnieku novietnē no 15 dzīvnieku vienībām un īpaši jutīgajās teritorijās no 10 dzīvnieku vienībām krātuve jānodrošina līdz 2016. gada 31. decembrim, savukārt dzīvnieku novietnē no 10 – 15 dzīvnieku vienībām un īpaši jutīgajās teritorijās no 5 – 10 dzīvnieku vienībām – līdz 2017. gada 31. decembrim. Šis izpildes termiņa pagarinājums netiek attiecināts uz tām dzīvnieku novietnēm, kurās tiek iegūti šķidrie vai pusšķidrie kūtsmēsli.

Ņemot vērā to, ka Latvijā ir liels skaits mazo saimniecību, kurās atrodas mazāk par 10 dzīvnieku vienībām un mazāk par piecām dzīvnieku vienībām, ja dzīvnieku novietne atrodas īpaši jutīgajās teritorijās, arī šīm saimniecībām tiek noteiktas prasības pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai. Uzglabājot pakaišu kūtsmēslus pie dzīvnieku novietnes, būs jāizveido pamatne, lai pasargātu no kūtsmēslos esošā šķidruma iesūkšanās gruntī un noteces, kā arī vircas uzglabāšanai nepieciešama speciāli ierīkota tvertne.

Noteikumu projektā paredzēts, ka dzīvnieku novietnē, kurā pakaišu kūtsmēslus uzkrāj dziļajā kūtī un saimniecībā, kurā gaļas liellopi un savvaļas sugas dzīvnieki, produkcijas ieguvei, pastāvīgi tiek turēti āra apstākļos norobežota vidē vai vietā, nav nepieciešama krātuve kūtsmēslu uzglabāšanai. Tāpat tiek noteikts, ka pakaišu kūtsmēslus, kurus uzkrāj dziļajā kūtī, nodrošinot sausnas saturu vismaz 45%, pieļaujams uzglabāt ārpus dzīvnieku novietnes ne ilgāk kā 24 mēnešus. Novietojot pakaišu kūtsmēslus ārpus dzīvnieku novietnes (dziļās kūts), kūtsmēslu uzglabāšanas laukuma pamatni veido no ūdensnecaurlaidīga materiāla. Noteikumu projektā arī noteikta prasība, ka, būvējot lagūnas tipa krātuvi, jāierīko drenāža, lai varētu nodrošināt krātuves uzraudzību, veicot pazemes ūdeņu kvalitātes mērījums.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu EK direktīvas attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu ar nitrātiem, kas cēlušies no lauksaimnieciskas darbības, prasību atbilstošu piemērošanu Latvijas tiesību aktos.

Paredzams, ka jaunais noteikumu projekts aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2004. gada 27. jūlija noteikumus Nr. 628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”. Plašāka informācija par MK noteikumu projektu „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”, ko ceturtdien, 6. novembrī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK mājaslapā: saite. Noteikumu projekts vēl tiks skatīts valdībā.
______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām

Avots: Zemkopības ministrija

Jaunajā tiešmaksājumu sistēmā no 2015. gada plānots ieviest četrus saistītā atbalsta veidus lauksaimniecības dzīvniekiem – par slaucamām govīm, slaucamām kazām, nobarojamiem liellopiem un nokautām aitām.

Zemkopības ministrija vērš lauksaimnieku uzmanību uz nosacījumu, ka visus šos atbalsta veidus lauksaimnieki varēs saņemt tikai par tiem dzīvniekiem, kuriem būs veiktas identifikācijas un reģistrācijas prasības. Proti, dzīvniekiem ir jābūt apzīmētiem ar krotālijām, un to nozaudēšanas gadījumā vai ja apzīmējums ir kļuvis nesalasāms, septiņu dienu laikā jāveic krotāliju pasūtījums Lauksaimniecības datu centrā (LDC). Pēc dzīvnieku piedzimšanas vai, dzīvniekus ievedot saimniecībā no trešās valsts, tie jāapzīmē 20 dienu laikā (aitas – 30 dienu laikā). Savukārt dzīvnieku pārvietošanas gadījumā lauksaimniekiem septiņu dienu laikā ir jāiesniedz pārvietošanas deklarācija LDC.

Saistītais atbalsts par slaucamām govīm paredzēts saimniecībām, kas veic pārraudzību ganāmpulkā un tās (periodā no 1. oktobra līdz 30. septembrim) ir realizējušas pienu vismaz 25 tonnu apjomā, piešķirot atbalstu par govi, kuras izslaukums attiecīgajā pārraudzības periodā ir bijis vismaz 5500 kg vai bioloģiski turētai govij vismaz 4500 kg.

Saistītais atbalsts par slaucamām kazām paredzēts saimniecībām, kurām uz kārtējā gada 15. maiju būs vismaz piecas slaucamas kazas un, piešķirot par slaucamu kazu, ja tā ir piena šķirne vai krustojumā ar piena šķirni iegūta, vai ir kombinētas izmantošanas šķirne, un ja saimniecībā atradusies vismaz sešus mēnešus pēc kārtas.

Par nobarojamiem liellopiem saimniecībām paredzēts saistītais atbalsts, ja tie būs gaļas šķirnes vai krustojumos ar gaļas šķirni iegūtas teles, vai jebkurš bullis un vērsis, kuri sasnieguši vismaz 16 mēnešu vecumu attiecīgajā saimniecībā un tajā ir turēti vismaz sešus mēnešus.

Saistīto atbalstu par aitām varēs saņemt lauksaimnieki, ja viņu ganāmpulkā uz kārtējā gada 15. maiju būs vismaz 10 aitu mātes, un to piešķirs par nokautu vai ārpus Latvijas izvestu aitu, ja tā ir bijusi gaļas šķirnes vai krustojumā ar gaļas šķirni iegūta, pirms kaušanas bijusi vecāka par trim mēnešiem un jaunāka par 12 mēnešiem, un saimniecībā turēta vismaz trīs mēnešus.

Lauksaimniekam jānodrošina visu to dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas prasību izpilde visā kalendārā gada laikā, par kuriem iesniegts iesniegums atbalsta saņemšanai, vai pārraudzības perioda laikā no iepriekšējā gada 30. septembra līdz kārtējā gada 1. oktobrim attiecībā uz slaucamām govīm. Par dzīvniekiem, par kuriem tiks konstatēti identificēšanas un reģistrēšanas noteikumu pārkāpumi, atbalstus nepiešķirs.

Minētās atbalsta shēmas tiks ieviestas pēc EK atzinuma saņemšanas.
________________________
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
tālrunis: 67027070,
mob.: 26534104,
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Samazinājuma koeficients valsts atbalstam par zīdītājgovju produktivitātes izvērtēšanu un ierakstīšanu ciltsgrāmatā

Pamatojoties uz nepietiekamo finanšu līdzekļu piešķīrumu 2014.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.73 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai” 4.1.3.apkšpunktā minētajam atbalstam, tiek piemērotas sekojošas likmes:

  • par vienu šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu 168.84 euroapmērā;
  • par vienu gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovi un tīršķirnes teles sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā 123.50 euro apmērā;
  • par vienu vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovi un teli ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes izvērtēšanai 75.67 euro apmērā;

Atbalsts lauku saimniecību modernizācijai. Kūtsmēslu krātuves

Avots – LAUKU ATBALSTA DIENESTS

No 2014. gada 9. maija līdz 2014. gada 9. jūnijam tiek izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas kārta „Lauku saimniecību modernizācija” ar kopējo publisko finansējumu 4 000 000 EUR apmērā.

Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

Atbalsta pretendents var būt  fiziska vai juridiska persona, kas ražo (ir noslēgts gads un iesniegta gada ienākumu deklarācija vai gada pārskats) Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktu ražošanu, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes - jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecība, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcija, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegāde.

Projekta īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu īstenošanas beigu datums ir 8 (astoņi) mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (Zemkopības ministrijas ēkas 2.stāva foajē, Republikas laukumā 2, Rīgā) vai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

Lauksaimniecības un mežsaimniecības daļa

Tālrunis: 67027137

LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000

Informācija žurnālistiem:
LAD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384

121- Lauku saimniecību modernizācija

Drukāt DRUKĀTPalielināt tekstu PALIELINĀT TEKSTU

 

Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2014.gada 9.maija līdz 2014.gada 9.jūnijam

Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

Atbalsta pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kas ražo (ir noslēgts gads un iesniegta gada ienākumu deklarācija vai gada pārskats) Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktu ražošanu, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.

Pieejamais publiskais finansējums – 4 000 000 EUR (četri miljoni eiro)

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes - jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecība, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcija, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegāde.

Atbalsta intensitāte40% no attiecināmajām izmaksām.

Atbalsta intensitāti palielina par 5%:

  • fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem;
  • juridiskai personai, ja tās dalībnieks – fiziska persona, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51% pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem.

Atbalsta intensitāti palielina par 10%, atbalsta pretendentiem, kas:

  • investīcijas iegulda normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai, vides un lauku ainavas uzlabošanai noteiktos mazāk labvēlīgos apvidos un pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve (kūtsmēslu krātuve) atrodas mazāk labvēlīgos apvidos.
  • īsteno projekta aktivitātes piensaimniecības nozarē, uz kuru attiecas Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), III nodaļas III iedaļa.

Attiecināmās izmaksas

Programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 3 984 041 EUR un var pārsniegt tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas:

  • ne vairāk kā 7 (septiņas) reizes, ja atbalsta pretendents īsteno projektu būvniecības aktivitātē.

Šis nosacījums neattiecas uz pretendentiem, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 213 431 EUR.

Vienam atbalsta pretendentam atlases kārtā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 000 EUR.

Saskaņā ar Komisijas 2011.gada 27.janvāra regulas (ES) Nr.65/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem  24.panta 2.punkta d) apakšpunktu, maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai lagūnu būvniecības projektiem tiek noteiktas 30 (trīsdesmit eiro) EUR/m3 un betonētajām kūtsmēslu krātuvēm, saskaņā ar Noteikumu Nr.1026 5.pielikumu maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai ir noteiktas 49.80 (četrdesmit deviņi eiro, 80 eirocenti) EUR/m3.

Svarīgi!

  • Kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokuments, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja atbalsta pretendents projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos naudas līdzekļus jāiesniedz 3 (trīs) mēnešu laikā, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
  • Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, rekonstrukcijai, būvmateriālu iegādei vai stacionārajām iekārtām un to aprīkojumam, kas uzrādīts tehniskajā projektā vai tehnoloģiskajā daļā, iepirkuma procedūru apliecinošos dokumentus, plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) kopiju, akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā un būvatļaujas kopiju iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 3 (triju) mēnešu laikā (izņemot PAU) pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja iepriekšminētie dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

Projekta īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” kūtsmēslu krātuve nepieciešama dzīvnieku novietnēm virs 10 DV (dzīvnieku vienībām), bet, ja lopu novietne atrodas īpaši jūtīgā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas izraisītas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrītiem, tad  no 5 DV (dzīvnieku vienībām).

Projektu īstenošanas beigu datums ir 8 (astoņi) mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam.

SVARĪGI:

Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (01.11.2010. MK Noteikumu Nr.1026 4.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu var iesniegt līdz kārtējā gada 2.jūnijam.
Lasīt detalizētāku skaidrojumu…

EPS1.jpg

 

 

Jauns īpašā atbalsta veids liellopu gaļas nozarei

Avots – Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrija pieņēmusi lēmumu ieviest 2014. gadā īpašo atbalstu par liellopiem, lai saglabātu liellopu gaļas ražošanu. Pārtraucot jaunlopu izvešanu no Latvijas un stimulējot liellopu nobarošanu un gaļas ieguvi Latvijā, palielinātos liellopu gaļas nozares pievienotā vērtība un lauksaimnieku ienākumi.

Paredzēts, ka īpašais atbalsts par liellopiem tiks piešķirts par buļļiem un vēršiem, kā arī par tīršķirnes, kombinētajām vai krustojumos iegūtām gaļas šķirnes telēm. Īpašo atbalstu varēs saņemt tikai par tādiem liellopiem, kuri pretendenta saimniecībā 2014. gadā būs sasnieguši 16 mēnešu vecumu un saimniecībā turēti vismaz 6 mēnešus, kā arī ja tiks ievēroti visi ar dzīvnieku identifikāciju un reģistrēšanu saistīti noteikumi. Atbalsta likme būs atkarīga no atbalsttiesīgo dzīvnieku skaita, taču provizoriski aprēķini liecina, ka atbalsta likme būs ap 100 eiro par liellopu. Lai saņemtu īpašo atbalstu par liellopiem, lauksaimniekiem būs jāiesniedz platību maksājumu iesniegums Lauku atbalsta dienestā līdz šī gada 15. maijam, taču atbalsttiesīgo dzīvnieku skaitu noteiks, balstoties Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistra datiem.

Jaunas īpašā atbalsta shēmas ieviešanu pieļauj Eiropas Padomes un Parlamenta apstiprinātie pārejas noteikumi 2014. gadam, kas paredz iespēju palielināt arī kopējo pieejamo īpašo atbalstu Latvijai no 5,13 līdz 10,15 miljoniem eiro. Tādēļ pieņemts lēmums palielināt arī īpašā atbalsta par pienu un īpašā atbalsta par lopbarības sēklu un sēklas kartupeļu finansējumu, kas sniegtu iespēju piešķirt pilnīgu noteikumos paredzēto atbalsta apmēru. Īpašais atbalsts bez izmaiņām tiks turpināts par cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanu.

Paredzētās īpašā atbalsta izmaiņas, tajā skaitā par jauna īpašā atbalsta par liellopiem ieviešana vēl saskaņojama ar Eiropas Komisiju.

Īpašā atbalsta shēmas tiks īstenotas vairs tikai 2014. gadā, savukārt ar 2015. gadu lauksaimniekus sagaidīs jaunas izmaiņas, jo tiks ieviesta tiešo maksājumu reforma.

_________________________
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Latvijas Dabas fonds izdod grāmatu par videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšanu Latvijā

Avots: Latvijas Dabas fonds

2014. gada sākumā Latvijas Dabas fonds ir izdevis grāmatu par videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšanu Latvijā. Grāmata bez maksas ir pieejama gan elektroniskā formātā, gan drukātā veidā.

Grāmatas autore ir zviedriete Anna Džeimsone (Anne Jameison), kas jau vairāk nekā 30 gadus nodarbojas ar videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšanu Zviedrijā. Viņa vairākas reizes ir viesojusies Latvijas saimniecībās, kas audzē gaļas liellopus, lai izprastu šīs nozares situāciju un iespējamos attīstības scenārijus Latvijā.

Grāmatas autore atzīst: „Gaļas liellopu audzēšana ir viena no perspektīvākajām lauksaimniecības nozarēm Latvijā. Tās attīstībai šeit ir visi nepieciešamie priekšnoteikumi – piemēroti klimatiskie apstākļi, plašas, vēl aizvien neizmantotas, gaļas liellopu audzēšanai piemērotas zemes platības, uzkrāta saimniekošanas pieredze un plašas iespējas kāpināt produkcijas noietu gan vietējā, gan ārzemju tirgū.”

Grāmatā Anna Džeimsone, runājot par videi draudzīgas gaļas liellopu audzēšanu, uzsver, ka saimniekošana, ekoloģisko funkciju saglabāšana, dabas aizsardzība un bizness var tikt apvienoti, saimniekojot ilgtspējīgi.

Grāmata „Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana” ir sagatavota projekta SNOWBAL (Saving the Sea from Nutrient Overload by managing Wetlands/grasslands BALtically) ietvaros.
Šeit grāmata pieejama lejuplādei. (5.99 MB).
Drukātā veidā grāmata pieejama, rakstot uz e-pastu maija.usca@ldf.lv

gramatas_vaks_450

Publikācijas angļu valodas izdevuma elektroniskā versija ir pieejama projekta mājas lapā: http://www.upplandsstiftelsen.se/UserFiles/Archive/4947/Reports/2013_11Handbook_Baltic_beef_LitenNy.pdf

Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds