Category Archives: Likumdošana

Likumi un MK noteikumi, kas reglamentē darbu nozarē

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”)

Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums

Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība

Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi

Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība

Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība

Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība (drīzumā tiks apstiprināti)

Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas programma (atrodas komisijā, izskatīšanas procesā)

Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības
(izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu)

Dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības 2019. gada plāns
(23. lappusē PVD prasības sertificētu vaislas buļļu ikgadējiem diagnostiskajiem izmeklējumiem)

 

 

 

LAD: Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē. Likmju samazinājums

Avots: Lauku Atbalsta dienests

Pamatojoties uz nepietiekamo finanšu līdzekļu piešķīrumu tiek noteiktas samazinātas likmes 2014. gada 4. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 73 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai” 12.punktā minētajam atbalstam par pakalpojuma sniegšanu gaļas liellopu audzēšanas nozarē:

  1. par vienas šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu 255.75 euro  apmērā;
  2. par vienas gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovs un tīršķirnes teles (dzīvniekam, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums), ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu  189.16 euro  apmērā;
  3. par vienas vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovi un teli (dzīvniekam, kas iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu govi ar specializēto gaļas šķirņu bulli, un kam gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus),  ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes izvērtēšanu 95.18 euro  apmērā;
  4. administratīvās izmaksas par vienu pārraudzībā esošu gaļas šķirnes govi 1.08 euro apmērā.

Atbalsta mērķis ir liellopu gaļas nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem un lineārajai vērtēšanai).

Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām

Avots: Zemkopības ministrija

Jaunajā tiešmaksājumu sistēmā no 2015. gada plānots ieviest četrus saistītā atbalsta veidus lauksaimniecības dzīvniekiem – par slaucamām govīm, slaucamām kazām, nobarojamiem liellopiem un nokautām aitām.

Zemkopības ministrija vērš lauksaimnieku uzmanību uz nosacījumu, ka visus šos atbalsta veidus lauksaimnieki varēs saņemt tikai par tiem dzīvniekiem, kuriem būs veiktas identifikācijas un reģistrācijas prasības. Proti, dzīvniekiem ir jābūt apzīmētiem ar krotālijām, un to nozaudēšanas gadījumā vai ja apzīmējums ir kļuvis nesalasāms, septiņu dienu laikā jāveic krotāliju pasūtījums Lauksaimniecības datu centrā (LDC). Pēc dzīvnieku piedzimšanas vai, dzīvniekus ievedot saimniecībā no trešās valsts, tie jāapzīmē 20 dienu laikā (aitas – 30 dienu laikā). Savukārt dzīvnieku pārvietošanas gadījumā lauksaimniekiem septiņu dienu laikā ir jāiesniedz pārvietošanas deklarācija LDC.

Saistītais atbalsts par slaucamām govīm paredzēts saimniecībām, kas veic pārraudzību ganāmpulkā un tās (periodā no 1. oktobra līdz 30. septembrim) ir realizējušas pienu vismaz 25 tonnu apjomā, piešķirot atbalstu par govi, kuras izslaukums attiecīgajā pārraudzības periodā ir bijis vismaz 5500 kg vai bioloģiski turētai govij vismaz 4500 kg.

Saistītais atbalsts par slaucamām kazām paredzēts saimniecībām, kurām uz kārtējā gada 15. maiju būs vismaz piecas slaucamas kazas un, piešķirot par slaucamu kazu, ja tā ir piena šķirne vai krustojumā ar piena šķirni iegūta, vai ir kombinētas izmantošanas šķirne, un ja saimniecībā atradusies vismaz sešus mēnešus pēc kārtas.

Par nobarojamiem liellopiem saimniecībām paredzēts saistītais atbalsts, ja tie būs gaļas šķirnes vai krustojumos ar gaļas šķirni iegūtas teles, vai jebkurš bullis un vērsis, kuri sasnieguši vismaz 16 mēnešu vecumu attiecīgajā saimniecībā un tajā ir turēti vismaz sešus mēnešus.

Saistīto atbalstu par aitām varēs saņemt lauksaimnieki, ja viņu ganāmpulkā uz kārtējā gada 15. maiju būs vismaz 10 aitu mātes, un to piešķirs par nokautu vai ārpus Latvijas izvestu aitu, ja tā ir bijusi gaļas šķirnes vai krustojumā ar gaļas šķirni iegūta, pirms kaušanas bijusi vecāka par trim mēnešiem un jaunāka par 12 mēnešiem, un saimniecībā turēta vismaz trīs mēnešus.

Lauksaimniekam jānodrošina visu to dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas prasību izpilde visā kalendārā gada laikā, par kuriem iesniegts iesniegums atbalsta saņemšanai, vai pārraudzības perioda laikā no iepriekšējā gada 30. septembra līdz kārtējā gada 1. oktobrim attiecībā uz slaucamām govīm. Par dzīvniekiem, par kuriem tiks konstatēti identificēšanas un reģistrēšanas noteikumu pārkāpumi, atbalstus nepiešķirs.

Minētās atbalsta shēmas tiks ieviestas pēc EK atzinuma saņemšanas.
________________________
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
tālrunis: 67027070,
mob.: 26534104,
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Dzīvnieku turēšanas vietās būs jāievieš biodrošības pasākumi

Valdība otrdien, 20. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātus jaunus noteikumus, kuri nosaka biodrošības pasākumus dzīvnieku turēšanas vietās, lai pilnībā vai daļēji novērstu slimības ierosinātāju iekļūšanu ganāmpulkā vai atsevišķā dzīvnieku populācijā.
Biodrošības pasākumi ir darbību kopums, kas nodrošina dzīvnieku turēšanas vietu un to aprīkojuma tīrību, transportlīdzekļu un apmeklētāju kontrolētu kustību, kūtsmēslu un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu un uzglabāšanu, kā arī darbinieku zināšanas par dzīvnieku slimībām un mijiedarbību starp dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību un cilvēka veselību.
Biodrošības pasākumi jāizstrādā mājputnu ganāmpulkiem, izņemot ganāmpulkus, kuros mājputnus tur olu un gaļas iegūšanai nelielā daudzumā. Vēl biodrošības pasākumi ir jāievieš vēršu apakšdzimtas, cūku, aitu un kazu savākšanas centros, dzīvnieku tirgošanas telpās un dzīvnieku turēšanas vietās, kur dzīvniekus tur izolācijā līdz izvešanai uz trešajām valstīm.
Par pasākumu kopuma ieviešanu un uzturēšanu ir atbildīgs dzīvnieku īpašnieks vai turētājs. Savukārt biodrošības pasākumus katrai konkrētajai dzīvnieku turēšanas vietai apstiprina Pārtikas un veterinārais dienests
„Noteikumi par biodrošības pasākumu kopuma izstrādi dzīvnieku turēšanas vietās” pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī.
http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2279&id=15702

Veicinās kvalitatīvu šķirnes dzīvnieku ieguvi

http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2275&id=15667

Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā, kas precizē prasības vaislas dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba jomā. Izmaiņas likumā tiek veiktas, lai veicinātu kvalitatīvu šķirnes dzīvnieku ieguvi.

Likumā paredzēts precizēt sertificēta vaislinieka un sertificēta vaislas materiāla definīcijas, kā arī noteikt, ka vaislas lauksaimniecības dzīvnieks šā likuma izpratnē var būt tikai šķirnes lauksaimniecības dzīvnieks.

Papildus likumā tiek precizētas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības  un kontroles funkcijas, kā arī paredzēta dzīvnieku audzēšanā un ciltsdarbā iesaistīto saimniecību apsekošana un kontrole.

Izmaiņas likumā paredz precizēt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju kompetenci. Lai dzīvnieku audzētāji vairāk uzticētos ciltsgrāmatas datiem un būtu pārliecināti par lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes patiesumu, paredzēts, ka organizācijas nodrošinās lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanās pārbaudi. Izmaiņas likumā paredz arī to, ka organizācijas izsniegs izcelsmes sertifikātu ne tikai par pārdošanai paredzētiem vaislas lauksaimniecības dzīvniekiem, bet arī pēc īpašnieku pieprasījuma.

Likumā būs noteikts, ka dzīvnieks, kas iegūts no nesertificēta vaislinieka vai nesertificēta vaislas materiāla, ir izmantojams tikai produkcijas ieguvei, piemēram, gaļas, piena, vilnas ieguvei, bet zirgs – arī sportam, darbam. Šādi dzīvnieki netiks uzskatīti par vaislas dzīvniekiem.

Tāpat likuma grozījumi paredz ģenētisko resursu definīcijā ietvert arī mājas (istabas) dzīvniekus, jo Latvijā audzē Latvijas dzinējsuņus, kas ir vietējā šķirne un ir saglabājama.

Izmaiņas likumā stāsies spēkā pēc to izskatīšanas Saeimā un publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā, ko ceturtdien, 1. augustā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40294092.